Blog dịch thuật

declaration of association

‘declaration of association ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: bản tuyên bố thành lập công ty