Blog dịch thuật

declining balance depreciation method

‘declining balance depreciation method ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: phương pháp số dư giảm dần