Blog dịch thuật

deed of arrangement

‘deed of arrangement ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: chứng thư chuyển nhượng, chứng thư thu xếp nợ nần