Blog dịch thuật

deed of conveyance

‘deed of conveyance ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: giấy chuyển quyền sở hữu; giấy chuyển nhượng