Blog dịch thuật

denominator activity level

‘denominator activity level ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: phân bổ chi phí cô” định theo quyền sô” giờ sản xuất