Blog dịch thuật

department income statement

‘department income statement ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: bần
kê khai thu nhập của bộ phận