Blog dịch thuật

depreciated cost

‘ depreciated cost ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: giá đã khâu hao (giá trị còn lại)