Blog dịch thuật

depreciation of fixed assets

‘depreciation of fixed assets ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: hao
mòn tài sản cố định

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay