Blog dịch thuật

detailed accounting, cost account in sections

‘detailed accounting, cost account in sections ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: hạch toán kế toán đối phó với tình trạng lạm phát