Blog dịch thuật

detailed accounting (cost account in sections)

‘detailed accounting (cost account in sections) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: hạch toán chi tiết