Blog dịch thuật

diminishing balance method

‘diminishing balance method ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: phương pháp khâu hao giảm dần sô” dư