Blog dịch thuật

direct material usage and purchases budget

‘direct material usage and purchases budget ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: kế hoạch
mua dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu