Blog dịch thuật

disablement pension

‘ disablement pension ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: phụ cấp mất
sức