Blog dịch thuật

discharge of contract

‘discharge of contract ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: giải kết hợp đồng; kết thúc hợp đồng