Blog dịch thuật

discount on notes receivable

‘discount on notes receivable ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: chiết khấu phiếu nợ phải thu

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay