Blog dịch thuật

documentary evidence

‘documentary evidence ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: bằng chứng bằng văn bản, chứng từ