Blog dịch thuật

door to door selling

‘ door to door selling ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: bán thẳng cho người mua