Blog dịch thuật

end justifies the means (the…)

‘end justifies the means (the…) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: cứu
cánh biện minh phương tiện