Blog dịch thuật

end month settlement

‘end month settlement ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: quyết toán cuối tháng (trong giao dịch chứng khoán)