Blog dịch thuật

endogenous income hypothesis

‘ endogenous income hypothesis ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: giả
thiết thu nhập nội sinh