Blog dịch thuật

endorsed bill

‘endorsed bill ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: phiếu khoán đã bối thự đã ký xác nhận ở mặt sau