Blog dịch thuật

endorsed driving licence

‘endorsed driving licence ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: giấy phép lái xe, bằng lái xe có ghi chú vi phạm