Blog dịch thuật

endorsee

‘endorsee ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: người được chuyển nhượng hôi phiếu; người được (hưởng) bối thự (hối phiếu); người nhận hối phiếu