Blog dịch thuật

endorsement by procuration

‘endorsement by procuration ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: bối
thự (do việc) ủy nhiệm nhận tiền

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay