Blog dịch thuật

endorsement “value as security”

‘endorsement “value as security” ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: bối thự thế chấp