Blog dịch thuật

endorsement without recourse

‘endorsement without recourse ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: bối
thự không quyền truy sách; ký hậu miễn truy đòi

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay