Blog dịch thuật

Environment Protection Agency

‘ Environment Protection Agency ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: Cơ quan Bảo vệ Môi trường