Blog dịch thuật

environmental disturbance

‘environmental disturbance ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: sự rối loạn môi trường (thiên nhiên)