Blog dịch thuật

environmental economics

‘environmental economics ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: kinh tế học môi trường