Blog dịch thuật

environmentalism

‘environmentalism ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: môi trường luận;
chủ nghĩa bảo vệ môi trường