Blog dịch thuật

equal-opportunity employer

‘equal-opportunity employer ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: chủ
thuê nhân công không phân biệt đôi xử