Blog dịch thuật

equal-opportunity organization

‘equal-opportunity organization ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: tổ
chức có cơ hội việc làm đồng đều