Blog dịch thuật

equal pay for equal work

‘equal pay for equal work ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: bằng công bằng lương; đồng công đồng thù