Blog dịch thuật

equality before the law

‘equality before the law ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: bình đầng trước pháp luật