Blog dịch thuật

equation of international demand

‘equation of international demand ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: phương trình (mức) cầu quốc tế