Blog dịch thuật

Equipment Leasing Association

‘Equipment Leasing Association ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: Liên minh cho thuê thiết bị (ở Anh)