Blog dịch thuật

equipment trust certificate

‘equipment trust certificate ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: giấy chứng ủy thác thiết bị