Blog dịch thuật

equitable interests

‘equitable interests ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: lợi ích công bằng; quyền lợi đồng đều