Blog dịch thuật

ESCAP = Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

‘ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: