Blog dịch thuật

escrow agreement

‘ escrow agreement ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: hiệp định, khế ước (chuyển nhượng) có điều kiện; hợp đồng gỏi giữ