Blog dịch thuật

escrow fund

‘escrow fund ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: quỹ gởi giữ; quỹ chuyên dùng theo thỏa thuận