Blog dịch thuật

establish sales territories (to…)

‘establish sales territories (to…) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: mở
các khu bán hàng