Blog dịch thuật

establish

‘establish ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: xây dựng; thành lập; sáng lập (xí nghiệp); lập; mở (thư tín dụng)