Blog dịch thuật

established practice

‘established practice ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: lệ thường;
quán lệ; thói quen

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay