Blog dịch thuật

established

‘established ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: thiết lập; xác định; có tiếng, có căn cơ ổn định; vững chắc