Blog dịch thuật

estate agent

‘estate agent ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: người quản lý bất động sản (ruộng đất, nhà cửa); người môi giới bất động sản; người mua bán tài sản, ruộng đất