Blog dịch thuật

Forward Exchange Bought

‘ forward exchange bought ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: ngoại hối kỳ hạn mua vào