Blog dịch thuật

Forward Exchange Contract

‘forward exchange contract ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: hợp đồng ngoại hối kỳ hạn