Blog dịch thuật

Forward Exchange Intervention

‘forward exchange intervention ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (sự) can thiệp ngoại hối kỳ hạn