Blog dịch thuật

Forward Exchange Transactions

‘forward exchange transactions ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: buôn bán ngoại hối kỳ hạn